Input Typesi am a button

i am an Image button

i am a text box

i am a password box

i am a ckeckbox

i am a radio button

i am a slider

i am a color picker

i am a number picker

i am a date picker

i am a time picker

i am a date and time picker